Alle med!

"Alle med" er: 

- Utarbeidet med utgangspunkt i barnehagens praksis og erfaringer. 

- Et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen.

- Et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram. 

- Et skjema som følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gir et helhetlig bilde av barnets mestring. 

- Hjelp i det pedagogsike planleggingsarbeidet. 

- Et hjelpemiddel til foreldresamtaler. 

- En forenkling av barnehagens observasjonsarbeid i forhold til barns utvikling. 

- En hjelp for personalet til å ha en observerende holdning i samspill med barnet 

 

Alle med dekker 6 utviklingsnivå: 

- Språkutvikling

- Lek

- Sosio-emosjonell utvikling

- Hverdagsaktiviteter

- Trivsel

- Sansemotorisk utvikling 

 

Her kan du lese om de seks forskjellige utviklingsnivåene på de ulike alderene: 

1 - 2 åringen

2 - 3 åringen  

3 - 4 åringen

4 - 5 åringen

5 - 6 åringen